Gebruiksvoorwaarden voor de website

Ingangsdatum oktober 1, 2018
Sectie 1.  Aanvaarding van voorwaarden
AMZ Advisers, LLC en haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen ("AMZ Advisers" of "ons" of "wij") heten u welkom op onze Site!
De 'Site' middel www.amzadvisers.com alle volgende URL's, mobiele of gelokaliseerde versies en gerelateerde subdomeinen, in elk formaat dat ze nu of in de toekomst kunnen worden aangeboden. Via de site kunnen we u algemene informatie verstrekken over ons bedrijf, onze producten en diensten.
Door gebruik te maken van of toegang te krijgen tot enig deel van de site, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden van de website ( “Voorwaarden”), onze Privacybeleiden alle andere beleidslijnen of kennisgevingen die door ons op onze site zijn geplaatst. Delen van de site kunnen vergezeld gaan van aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke functies of gebieden van de site. Deze aanvullende voorwaarden vormen een aanvulling op deze Voorwaarden met betrekking tot uw gebruik van die functies of gebieden. Deze voorwaarden kunnen in de loop van de tijd veranderen, dus wanneer u deze site bezoekt of gebruikt, gaat u akkoord met de versie van deze voorwaarden die vervolgens wordt geplaatst. Gebruik de site niet als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden.
DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN BEVATTEN VERPLICHTE ARBITRAGEBEPALINGEN DIE HET GEBRUIK VAN ARBITRAGE VEREIST OM GESCHILLEN OP TE LOSSEN, EERDER DAN JURY PROEVEN. LEES ZE AANDACHTIG DOOR.
Sectie 2. Toestemming om de site te gebruiken
U hebt onze toestemming om de site te gebruiken, maar alleen als:

● u gebruikt de site voor informatieve en interne zakelijke doeleinden (persoonlijk of namens uw bedrijf); en

● u zich houdt aan alle regels en beperkingen die we in deze voorwaarden hebben uiteengezet.
Sectie 3. Gebruikers Content
U bent als enige verantwoordelijk voor gebruikersinhoud die u op de site plaatst en voor de gevolgen van het plaatsen of publiceren ervan. Door "Gebruikersinhoud", we bedoelen alle Inhoud die een gebruiker op de Site plaatst, inclusief opmerkingen of berichten die zijn geplaatst via services van derden. "Inhoud" betekent informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, grafische afbeeldingen, video's, berichten, tags, interactieve functies of andere materialen. Wanneer we zeggen "post", we omvatten het plaatsen, uploaden, delen, indienen of anderszins verstrekken van Gebruikersinhoud op welke manier dan ook in verband met de Site.
Sectie 4. Beperkingen op gebruikersinhoud en uw gedrag
U mag geen Gebruikersinhoud plaatsen die in strijd is met de AMZ-adviseurs   Aanvaardbaar gebruik beleid. We hebben het enige recht, maar niet noodzakelijkerwijs de verplichting, om op elk gewenst moment Gebruikersinhoud te verwijderen of te bewerken die deze regels overtreedt of die naar onze mening om welke reden dan ook ongepast is.
Sectie 5. Intellectuele eigendomsrechten op gebruikersinhoud
Als u Gebruikersinhoud plaatst, garandeert u ons dat u eigenaar bent van alle Gebruikersinhoud die u plaatst, of dat u het recht hebt om de Gebruikersinhoud te plaatsen. Bovendien garandeert u dat u het recht hebt om ons toe te staan ​​uw gebruikersinhoud beschikbaar te stellen voor anderen om deze te bekijken en te gebruiken als onderdeel van de site zonder dat voor dergelijk gebruik aanvullende verplichtingen of voorwaarden gelden. Als u niet over deze rechten beschikt, plaats dan uw Gebruikersinhoud niet. Door uw Gebruikersinhoud te plaatsen, verliest u geen eigendomsrechten die u daarop heeft. U verleent ons echter wel een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, volledig betaalde, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruiken, reproduceren, distribueren, voorbereiden van afgeleide werken van en openbaar weergeven en uitvoeren van uw Gebruikersinhoud in verband met de Site en ons bedrijf, in alle mediaformaten of in tastbare vorm en via alle mediakanalen die nu bekend zijn of hierna worden ontwikkeld.

U stemt ook in met het delen en gebruiken van uw Gebruikersinhoud door andere gebruikers zoals uiteengezet in deze voorwaarden.
Sectie 6. Gebruikersinhoud die u publiceert, wordt openbaar
U begrijpt dat zodra u uw Gebruikersinhoud publiceert, uw Gebruikersinhoud openbaar wordt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van Gebruikersinhoud. Dus als u niet wilt dat de hele wereld het ziet, plaats het dan niet op de site.

Bovendien kunnen we uw Gebruikersinhoud delen met derden als we te goeder trouw geloven dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van uw Gebruikersinhoud redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures of afdwingbare overheidsmaatregelen. verzoeken, (b) deze Voorwaarden afdwingen, inclusief onderzoek naar mogelijke schendingen daarvan, (c) fraude, beveiligings- of technische problemen opsporen, voorkomen of anderszins aanpakken, of (d) beschermen tegen dreigende schade aan de rechten, eigendom of veiligheid van AMZ Adviseurs, zijn gebruikers of het publiek zoals vereist of toegestaan ​​door de wet.
Sectie 7. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebruikersinhoud
Over het algemeen controleren of beoordelen we geen gebruikersinhoud. We keuren geen Gebruikersinhoud goed of ondersteunen geen opvattingen, meningen, aanbevelingen of adviezen die mogelijk in Gebruikersinhoud voorkomen. Gebruikersinhoud is afkomstig uit verschillende bronnen en we doen geen toezeggingen over de betrouwbaarheid van een bron of de nauwkeurigheid, bruikbaarheid, veiligheid of intellectuele eigendomsrechten van gebruikersinhoud. U kunt beledigd zijn door gebruikersinhoud die u op de site ziet. Misschien vindt u sommige ervan onnauwkeurig, aanstootgevend, onfatsoenlijk of aanstootgevend. Zoals hieronder verder uiteengezet, stemt u er echter mee in ons op geen enkele manier verantwoordelijk te houden voor uw gebruik van onze site, inclusief uw blootstelling aan gebruikersinhoud.

Bovendien zijn we geen service voor het archiveren van inhoud. We beloven niet om op onze site gebruikersinhoud die u publiceert of enige andere inhoud op te slaan of beschikbaar te stellen voor langere tijd. U bent zelf verantwoordelijk voor het bewaren van back-ups van alles wat u op onze site plaatst.
Sectie 8. Eigendomsrechten
De Site bevat eigendoms- en vertrouwelijke informatie die wordt beschermd door toepasselijk intellectueel eigendom en andere wetten en AMZ Advisers en haar leveranciers behouden alle rechten, titels en belangen (inclusief alle auteursrechten, handelsgeheimen, octrooien en andere rechten) op en op de Site en Inhoud die is opgenomen in de site (anders dan gebruikersinhoud). Als u feedback geeft over de site, bijvoorbeeld aanbevelingen voor verbeteringen of functies, hebben we het recht om de feedback op welke manier dan ook te gebruiken en de implementatie van die feedback is eigendom van ons en kan deel uitmaken van de site zonder compensatie voor u. We behouden ons alle rechten op en op de site voor tenzij we uitdrukkelijk anders vermelden. We behouden ons ook het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen of updates aan te brengen aan de Site of Inhoud die op of via de Site wordt aangeboden en we zullen dergelijke wijzigingen of updates bezitten (exclusief Gebruikersinhoud).

Je mag niet:

1. decompileer, reverse engineer of demonteer elke objectcode die deel uitmaakt van of beschikbaar wordt gesteld via de Site in een voor mensen waarneembare vorm, behalve en alleen voor zover dergelijke activiteit uitdrukkelijk is toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en in dat geval alleen als u ons vooraf schriftelijk op de hoogte stellen;

2. een deel van de site kopiëren, omlijsten, bijsluiten of anderszins verkopen, distribueren, verzenden of uitzenden;

3. wijzigen of maken van afgeleide werken van enig deel van de site;

4. de functies van de Site uitschakelen, verstoren of proberen te omzeilen met betrekking tot beveiliging, het voorkomen of beperken van het gebruik of kopiëren van Inhoud, of het afdwingen van de beperkingen op het gebruik van de Site of de Inhoud op de Site; of

5. gebruik, exporteer of herexporteer Inhoud of een kopie of aanpassing van dergelijke Inhoud in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving, inclusief, zonder beperking, Amerikaanse exportwetten en -regelgeving.

Alle merk-, product- en dienstafbeeldingen, logo's en namen die op de site worden gebruikt ter identificatie van AMZ-adviseurs, onze leveranciers of onze klanten en onze of hun eigen producten en diensten zijn de handelsmerken of dienstmerken van AMZ-adviseurs, onze leveranciers of onze klanten. Niets op deze site wordt geacht enige licentie of recht van AMZ-adviseurs of dergelijke leveranciers te verlenen met betrekking tot een dergelijke afbeelding, logo of naam.
Sectie 9. Handhaving van auteursrechten
We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. U mag onze site niet gebruiken om inbreuk te maken op het auteursrecht of een ander intellectueel eigendomsrecht van iemand anders. Als we vaststellen dat u inbreuk maakt, kunnen we uw gebruikersinhoud verwijderen. We hoeven u niet te laten weten dat we uw gebruikersinhoud verwijderen. Naast onze andere rechten en rechtsmiddelen kunnen we uw account ook beëindigen als we vaststellen dat u herhaaldelijk inbreuk maakt op het auteursrecht. We beschouwen een recidivist als een gebruiker die meer dan twee keer op de hoogte is gebracht van inbreukmakende activiteiten of waarvan de gebruikersinhoud meer dan twee keer van onze site is verwijderd.
Sectie 10. Houd ons op de hoogte van inbreuken
Als u denkt dat iets op onze site uw auteursrecht schendt, stelt u ons hiervan per e-mail op de hoogte. E-mails moeten worden gericht aan [e-mail beveiligd]: Om actie te kunnen ondernemen, moet uw kennisgeving het volgende bevatten: 1. uw fysieke of elektronische handtekening; 2. een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk dat volgens u wordt geschonden; 3. een beschrijving van het item op onze site dat volgens u inbreuk maakt op uw werk en voldoende informatie over waar het materiaal zich op onze site bevindt (inclusief de URL) zodat we het kunnen vinden; 4. een manier om contact met u op te nemen, zoals uw adres, telefoonnummer of e-mail; 5. een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het item dat u als inbreukmakend heeft aangemerkt, niet door de auteursrechteigenaar, zijn agent of de wet is toegestaan ​​om op onze site te worden gebruikt; en 6. een verklaring dat de informatie die u in uw kennisgeving verstrekt, juist is en dat u (op straffe van meineed) bevoegd bent om op te treden namens de auteursrechthebbende wiens werk wordt geschonden. Nogmaals, we kunnen geen actie ondernemen tenzij u ons alle vereiste informatie geeft.
Sectie 11. Hoe met ons te communiceren
Alleen kennisgevingen over inbreuk op het auteursrecht moeten naar onze auteursrechtagent gaan. Als u nog iets anders met ons wilt communiceren (zoals feedback, opmerkingen of verzoeken om technische ondersteuning), moet u contact met ons opnemen via [e-mail beveiligd]
Sectie 12. Beschikbaarheid van de site
U erkent dat tijdelijke onderbrekingen in de beschikbaarheid van de Site van tijd tot tijd kunnen optreden als normale gebeurtenissen. We kunnen ook besluiten om de Site of een deel van de Site op elk gewenst moment en om welke reden dan ook niet langer beschikbaar te stellen. Onder geen beding kunnen het bedrijf of zijn leveranciers aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van dergelijke onderbrekingen of gebrek aan beschikbaarheid.
Sectie 13. Links naar andere sites
Onze site kan links bevatten naar andere websites die wij niet bezitten of beheren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze andere websites. U houdt ons niet verantwoordelijk voor enig aspect van deze andere websites, inclusief hun inhoud, privacybeleid of iets anders. U kunt worden blootgesteld aan dingen op andere websites die u niet bevalt of die u aanstootgevend vindt. Wij zijn hier ook niet verantwoordelijk voor. U moet uw eigen discretie gebruiken wanneer u naar andere websites gaat. Lees ook de algemene voorwaarden en het privacybeleid van deze andere websites.
Sectie 14. Garantie Disclaimer
GEBRUIK VAN DE SITE IS OP EIGEN RISICO. DE WEBSITE (INCLUSIEF ONZE INHOUD) WORDT GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS. AMZ-ADVISEURS EN HAAR GELIEERDE PARTIJEN, LEVERANCIERS, PARTNERS EN AGENTEN WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN TITEL, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR DEELNAME.

AMZ-ADVISEURS EN HAAR GELIEERDE PARTIJEN, LEVERANCIERS, PARTNERS EN AGENTEN GEVEN GEEN GARANTIE DAT (i) DE SITE AAN UW EISEN VOLDOET; (ii) DE WEBSITE ZAL ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZIJN OF DAT AMZ-ADVISEURS FOUTEN OPLOSSEN; OF (iii) ENIGE INHOUD DIE OP OF VIA DE SITE WORDT GELEVERD, IS NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR. ALLE MATERIALEN DIE WORDEN VERKREGEN VIA GEBRUIK VAN DE SITE ZIJN VERKREGEN OP UW EIGEN DISCRETIE EN RISICO EN AMZ-ADVISEURS ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTER OF GEGEVENS OF VOOR ENIGE BUGS, VIRUSSEN, TROJAN PAARDEN OF ANDERE ONDERSCHRIJVEN UIT ANDEREN SITE OF ENIGE INHOUD VERKREGEN VAN DE SITE.

IN SOMMIGE STATEN IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, dus DEZE UITSLUITING KAN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. U KUNT OOK ANDERE JURIDISCHE RECHTEN HEBBEN, DIE VAN STAAT TOT STAAT VERSCHILLEN.
Sectie 15. Beperking van aansprakelijkheid
VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE WET, HEBBEN AMZ-ADVISEURS EN HAAR AANGELEGENHEDEN, LEVERANCIERS, PARTNERS EN AGENTEN GEEN VERPLICHTING OF AANSPRAKELIJKHEID (AL DAN NIET IN EEN CONTRACT, GARANTIE, TORT (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCTLECHTIGHEID, INDIVIDUELE AANSPRAKELIJKHEID, INDIVIDUELE INDUSTRIËLE ONRECHTMIDDEL, INDIVIDUELE ANDERE ONAANSPRAKELIJKHEID, ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, ANDERE INDIA , PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE OF AANSPRAKELIJKHEDEN (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIG VERLIES VAN GEGEVENS, ONTVANGSTEN OF WINST) DIE VOORTVLOEIEN UIT OF MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN DE SITE OF ENIGE INHOUD DIE WORDT GELEVERD DOOR OF VIA DE SITE, ZELFS ALS WE ZIJN GEWEEST GEÏNFORMEERD VAN DE MOGELIJKE VOORAFGAANDE SCHADE OF AANSPRAKELIJKHEID. DE VOORGAANDE BEPERKING IS VAN TOEPASSING OP SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT: (I) UW GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID OM ONZE SITE TE GEBRUIKEN; (II) ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW GEBRUIKERSINHOUD; (III) INHOUD VAN DERDEN VOOR U BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE SITE; OF (IV) ANDERE AANGELEGENHEDEN MET BETREKKING TOT DE SITE.

IN SOMMIGE STATEN IS DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE OF ANDERE SOORTEN SCHADE NIET TOEGESTAAN, ENKELE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN KUNNEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

ONMIDDELLIJK IETS MET DE HIERONDER GEGEVEN CONTRARY, DE AANSPRAKELIJKHEID VAN AMZ ADVISEURS EN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ELK VAN HAAR GELIEERDE AANGELEGENHEDEN, LEVERANCIERS, PARTNERS EN AGENTEN AAN U OF ENIGE DERDEN ONDER [OM HET EVEN WELKE TOEGANG TOT DEZE TOEGANG TOT DEZE TOEGANG TOT DEZE TOEGANG TOT DEZE TOEGANG TOT DEZE TOEGANG TOT DEZE TOEGANG TOT DEZE TOEGANG TOT DEZE TOEGANG TOT DEZE TOEGANG TOT DEZE TOEGANG TOT ANDERE TOEGANG TOT DEZE TOEGANG TOT DEZE TOEGANG TOT ANDERS IS BEPERKT TOT EEN MAXIMAAL BEDRAG VAN HONDERD DOLLARS (USD $ 100).
Sectie 16. Vergoeding
U stemt ermee in om AMZ-adviseurs en zijn gelieerde ondernemingen, leveranciers, partners en agenten schadeloos te stellen, te verdedigen (indien wij daarom vragen) en tegen elke claim, eis, verlies, schade of kosten (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit uw Gebruikersinhoud , uw gebruik van de site, uw verbinding met de site, uw schending van deze voorwaarden of uw schending van rechten van derden. Uw vrijwaringsverplichting blijft van kracht na de beëindiging van deze Voorwaarden en uw gebruik van de Site.
Sectie 17. Beëindiging en opschorting
We kunnen uw toestemming om de Site te gebruiken onmiddellijk en zonder kennisgeving beëindigen of opschorten bij schending van deze Voorwaarden, op verzoek van wetshandhavingsinstanties of overheidsinstanties, voor langere perioden van inactiviteit, voor onverwachte technische problemen of problemen of voor betrokkenheid door u bij frauduleuze of illegale activiteiten. Na beëindiging kunnen we uw Gebruikersinhoud verwijderen en kunnen we u van verder gebruik van de Site uitsluiten. U begrijpt dat we uw Gebruikersinhoud ook op de Site kunnen blijven beschikbaar stellen, zelfs als uw gebruik van de Site wordt beëindigd of opgeschort. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor het beëindigen van uw Gebruikersinhoud of toegang tot de Site.
Sectie 18. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
1. Directe geschillenbeslechting. In het geval van een geschil, claim, vraag of onenigheid die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden, of deze nu voortvloeit uit een contract, onrechtmatige daad of anderszins ("Geschil"), zullen de partijen eerst hun uiterste best doen om het Geschil op te lossen. Als er een geschil ontstaat, zal de klagende partij de andere partij schriftelijk op de hoogte stellen in een document met de specifieke titel "Eerste kennisgeving van geschil", waarin de precieze aard van het geschil wordt uiteengezet ("Eerste kennisgeving van geschil"). Als er een eerste melding van geschil naar AMZ-adviseurs wordt gestuurd, moet deze worden gemaild  [e-mail beveiligd] en verzonden via e-mail naar:
Tav: Juridische afdeling

AMZ Advisers, Inc.

199 Main St.

Nieuwe Canaan, CT 06840
U GAAT ERMEE AKKOORD DAT ALS U EEN GESCHIL MET AMZ-ADVISEURS wilt OPLOSSEN, U EEN EERSTE MELDING VAN GESCHILLEN BINNEN EEN (1) JAAR MOET VERZENDEN NA HET GEBEURTENIS DAT OPGESTELD IS. Anders wordt uw geschil permanent geblokkeerd.
Na ontvangst van de eerste kennisgeving van geschil zullen de partijen te goeder trouw overleg plegen en met elkaar onderhandelen en, onder erkenning van hun wederzijds belang, proberen een rechtvaardige en billijke oplossing van het geschil te bereiken die voor beide partijen bevredigend is ("Directe geschillenbeslechting“). Als de partijen niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de initiële kennisgeving van geschil een oplossing van het geschil kunnen bereiken via een directe geschillenbeslechting, wordt het geschil vervolgens opgelost door arbitrage zoals hieronder uiteengezet.
1. Arbitrage. IN HET GEVAL DAT EEN GESCHIL TUSSEN DE PARTIJEN NIET KAN WORDEN BESLOTEN VIA DIRECTE GESCHILLENBESLECHTING, ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN, KOMEN DE PARTIJEN AKKOORD HET GESCHIL VOOR BINDENDE ARBITRAGE IN TE BRENGEN. DOOR AKKOORD TE GAAN MET ARBITRAAT KOMEN DE PARTIJEN AKKOORD VAN HUN RECHT OP EEN JURY PROEF.
Alle aspecten van de arbitrage zullen als vertrouwelijk worden behandeld en noch de partijen noch de arbiters mogen de inhoud of de resultaten van de arbitrage bekendmaken, behalve indien nodig om te voldoen aan wettelijke of reglementaire vereisten. Het resultaat van de arbitrage is bindend voor de partijen en een oordeel over de uitspraak van de scheidsrechter kan worden gegeven in elke bevoegde rechtbank. De arbiter zal de winnende partij, indien van toepassing, de kosten en advocatenhonoraria toekennen die de winnende partij in verband met de arbitrage redelijkerwijs heeft gemaakt.
1. Rechtskeuze en jurisdictie. VOOR ELKE CLAIM DIE NIET ONDER DEZE BEPALING VAN GESCHILLENBESLECHTING KOMT, GAAT U AKKOORD MET DE PERSOONLIJKE EN EXCLUSIEVE RECHTSGEBIED IN, EN DE EXCLUSIEVE LOCATIE VAN, DE STAATS- EN FEDERALE RECHTBANEN GELEGEN IN ATHENS-CLARKE, GEORGIA. IN ELK GESCHIL IS HET GEORGIA-RECHT VAN TOEPASSING.

2. Bouw en voegwerk. DEZE VOORWAARDEN MOETEN WORDEN OPGEBOUWD ALS ZE DOOR BEIDE PARTIJEN GEMEENSCHAPPELIJK ZIJN GESCHREVEN. BEIDE EN UZELF-ADVISEURS KOMEN OVEREEN DAT ELK KUNNEN TEGEN DE ANDERE ALLEEN KUNNEN BRENGEN OF DEELNEMEN AAN DE ANDERE ALLEEN IN HUN RESPECTIEVE INDIVIDUELE CAPACITEITEN, EN NIET ALS EEN EISER OF KLASSE LID IN EEN GEBRACHTE KLASSE. GEEN ARBITRAGE OF CLAIM ONDER DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZAL WORDEN GEBONDEN AAN ENIGE ANDERE ARBITRAGE OF CLAIM, INCLUSIEF ENIGE ARBITRAGE OF CLAIM DIE ELKE ANDERE HUIDIGE OF VOORMALIGE GEBRUIKER VAN DE SITE BETREFT, EN GEEN ARBITRAGEPROCEDURES VOOR KLASSEN ZIJN TOEGESTAAN. IN GEVAL VAN ENIG GESCHIL BETREFFENDE DE GELDIGHEID OF UITVOERBAARHEID VAN DEZE BEPALING, MOET DEZE CLAIM DOOR EEN RECHTERLIJKE RECHTER EN NIET DOOR EEN ARBITRATOR WORDEN BESLOTEN.

3. Hulpmiddelen. Niettegenstaande de bovenstaande bepalingen kunnen AMZ-adviseurs in elk rechtsgebied een vordering instellen (of een soortgelijk type dringende rechtsbijstand).
Sectie 19. Algemene Voorwaarden
Deze Voorwaarden, samen met ons Privacybeleid en alle andere kennisgevingen of beleidsmaatregelen die we op de Site hebben gepubliceerd (en aanvullende voorwaarden voor specifieke functies of gebieden, indien van toepassing), vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot deze Site. Als een bevoegde rechter beslist dat een deel van deze Voorwaarden ongeldig is, is alleen het deel dat ongeldig is niet van toepassing. De rest van deze voorwaarden blijft van kracht. Als we afstand doen van een van onze rechten onder deze Voorwaarden in een bepaald geval, betekent dit niet dat we afstand doen van onze rechten in het algemeen of in de toekomst. Bovendien betekent het niet dat we afzien van al onze rechten omdat we niet altijd al onze rechten afdwingen. We kunnen besluiten ze op een later tijdstip af te dwingen. Deze Voorwaarden en alle rechten en licenties die onder deze Voorwaarden worden verleend, mogen niet door u worden overgedragen of toegewezen, behalve zoals uitdrukkelijk hierin uiteengezet, maar kunnen door ons zonder beperking worden toegewezen. We zijn niet aansprakelijk jegens u voor enige vertraging of niet-nakoming van enige verplichting die we hebben onder deze Voorwaarden als de vertraging of mislukking te wijten is aan gebeurtenissen die buiten onze redelijke controle vallen, inclusief maar niet beperkt tot een staking, blokkade, oorlog, daad van terrorisme, oproer, natuurramp, falen of verminderen van de macht of van telecommunicatie of datanetwerken of -diensten, of weigering van goedkeuring of een vergunning door een overheidsinstantie.
en English
X