Gebruiksvoorwaarden voor de website

Ingangsdatum: 1 oktober 2018

Sectie 1.  Aanvaarding van voorwaarden

AMZ Advisers, LLC en zijn gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen ("AMZ Advisers" of "ons" of "wij") heten u welkom op onze site!

Het 'Site' middel www.amzadvisers.com eventuele opvolgende URL's, mobiele of gelokaliseerde versies en gerelateerde subdomeinen, in welk formaat ze nu of in de toekomst ook worden aangeboden. Via de site kunnen we u algemene informatie verstrekken over ons bedrijf, onze producten en onze diensten.

Door gebruik te maken van of toegang te krijgen tot enig deel van de site, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden van de website ( “Voorwaarden”), onze Privacy Beleiden alle andere beleidsregels of mededelingen die door ons op onze site zijn geplaatst. Delen van de Site kunnen vergezeld gaan van aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke kenmerken of delen van de Site. Die aanvullende voorwaarden vormen een aanvulling op deze Voorwaarden met betrekking tot uw gebruik van die functies of gebieden. Deze voorwaarden kunnen in de loop van de tijd veranderen, dus wanneer u deze site bezoekt of gebruikt, gaat u akkoord met de versie van deze voorwaarden die op dat moment wordt gepubliceerd. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik de site dan niet.

DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN VERPLICHTE ARBITRAGEBEPALINGEN DIE HET GEBRUIK VAN ARBITRAGE VEREISEN OM GESCHILLEN OP TE LOSSEN, IN PLAATS VAN JURYPROCESSEN. LEES ZE ZORGVULDIG DOOR.

Sectie 2. Toestemming om de site te gebruiken

U hebt onze toestemming om de site te gebruiken, maar alleen als:

 • u gebruikt de Site voor informatieve en interne zakelijke doeleinden (persoonlijk of namens uw bedrijf); En
 • u volgt alle regels en beperkingen die we in deze Voorwaarden hebben uiteengezet.

Sectie 3. Gebruikers Content

U bent als enige verantwoordelijk voor alle Gebruikersinhoud die u op de Site plaatst, en de gevolgen van het plaatsen of publiceren ervan. Door "Gebruikersinhoud", we bedoelen alle inhoud die een gebruiker op de site plaatst, inclusief opmerkingen of berichten die via services van derden zijn geplaatst. "Inhoud" betekent informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, grafische afbeeldingen, video's, berichten, tags, interactieve functies of andere materialen. Wanneer we zeggen "post", we omvatten het plaatsen, uploaden, delen, indienen of anderszins verstrekken van Gebruikersinhoud op welke manier dan ook in verband met de Site.

Sectie 4. Beperkingen op gebruikersinhoud en uw gedrag

U mag geen gebruikersinhoud plaatsen die in strijd is met de AMZ-adviseurs   Aanvaardbaar gebruik beleid. We hebben het alleenrecht, maar niet noodzakelijkerwijs de verplichting, om op elk moment Gebruikersinhoud te verwijderen of te bewerken die in strijd is met deze regels of waarvan we denken dat deze om welke reden dan ook ongepast is.

Sectie 5. Intellectuele-eigendomsrechten op gebruikersinhoud

Als u Gebruikersinhoud plaatst, garandeert u ons dat u ofwel de eigenaar bent van alle Gebruikersinhoud die u plaatst, ofwel dat u het recht hebt om de Gebruikersinhoud te plaatsen. Bovendien garandeer je dat je het recht hebt om ons toe te staan ​​je gebruikersinhoud beschikbaar te maken voor anderen om te bekijken en te gebruiken als onderdeel van de site zonder dat dergelijk gebruik onderhevig is aan aanvullende verplichtingen of voorwaarden. Als u niet over deze rechten beschikt, mag u uw Gebruikersinhoud niet plaatsen. Door uw Gebruikersinhoud te plaatsen, verliest u geen eigendomsrechten die u daarop heeft. U verleent ons echter wel een wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-vrije, volledig betaalde, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om uw Gebruikersinhoud in verband met de Site en ons bedrijf te gebruiken, te reproduceren, te distribueren, er afgeleide werken van voor te bereiden en openbaar weer te geven en uit te voeren, in alle media-indelingen of in tastbare vorm en via alle mediakanalen die nu bekend zijn of in de toekomst zullen worden ontwikkeld.

U gaat ook akkoord met het delen en gebruiken van uw Gebruikersinhoud door andere gebruikers zoals uiteengezet in deze voorwaarden.

Sectie 6. Gebruikersinhoud die u plaatst, wordt openbaar

U begrijpt dat zodra u uw Gebruikersinhoud plaatst, uw Gebruikersinhoud openbaar wordt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van Gebruikersinhoud. Dus als u niet wilt dat de hele wereld het ziet, plaats het dan niet op de Site.

Daarnaast kunnen we uw gebruikersinhoud delen met derden als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van uw gebruikersinhoud redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften, juridische procedures of afdwingbare overheidsverzoeken, (b) deze voorwaarden af ​​te dwingen, inclusief onderzoek naar mogelijke schendingen daarvan, (c) fraude, beveiligings- of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken, of (d) bescherming te bieden tegen dreigende schade aan de rechten, eigendommen of veiligheid van AMZ-adviseurs, zijn gebruikers of het publiek zoals vereist of toegestaan ​​door de wet .

Sectie 7. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebruikersinhoud

Over het algemeen controleren of beoordelen we geen gebruikersinhoud. We onderschrijven geen gebruikersinhoud en ondersteunen geen standpunten, meningen, aanbevelingen of adviezen die mogelijk in gebruikersinhoud staan. Gebruikersinhoud is afkomstig van verschillende bronnen en we doen geen beloftes over de betrouwbaarheid van enige bron of de nauwkeurigheid, bruikbaarheid, veiligheid of intellectuele eigendomsrechten van enige gebruikersinhoud. U kunt beledigd zijn door gebruikersinhoud die u op de site ziet. Misschien vindt u een deel ervan onnauwkeurig, beledigend, onfatsoenlijk of verwerpelijk. Zoals hieronder verder uiteengezet, stemt u er echter mee in ons op geen enkele manier verantwoordelijk te houden voor uw gebruik van onze site, inclusief uw blootstelling aan gebruikersinhoud.

Bovendien zijn we geen service voor het archiveren van inhoud. We beloven niet dat we Gebruikersinhoud die u plaatst, of andere Inhoud, gedurende een bepaalde tijd op onze Site zullen opslaan of beschikbaar zullen maken. U bent als enige verantwoordelijk voor het maken van back-ups van alles wat u op onze Site plaatst.

Sectie 8. Eigendomsrechten

De site bevat bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie die wordt beschermd door toepasselijke intellectuele eigendom en andere wetten en AMZ-adviseurs en haar leveranciers behouden alle rechten, titels en belangen (inclusief alle auteursrechten, handelsgeheimen, patenten en andere rechten) in en op de site en inhoud die is opgenomen in de site (anders dan gebruikersinhoud). Als u feedback geeft met betrekking tot de site, bijvoorbeeld aanbevelingen voor verbeteringen of functies, hebben we het recht om de feedback op welke manier dan ook te gebruiken en de implementatie van die feedback is eigendom van ons en kan deel uitmaken van de site zonder vergoeding aan u. We behouden ons alle rechten in en op de site voor, tenzij we uitdrukkelijk anders aangeven. We behouden ons ook het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of updates aan te brengen in de Site of Inhoud die op of via de Site wordt aangeboden, en dergelijke wijzigingen of updates zijn eigendom van ons (exclusief Gebruikersinhoud).

Je mag niet:

 1. decompileren, reverse-engineeren of disassembleren van enige objectcode die deel uitmaakt van of beschikbaar is gesteld via de Site in een voor mensen waarneembare vorm, behalve en alleen voor zover dergelijke activiteit uitdrukkelijk is toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en in dat geval alleen als u ons hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte stelt;
 1. delen van de Site kopiëren, framesetten, insluiten of anderszins verkopen, distribueren, verzenden of uitzenden;
 1. enig afgeleid werk van een deel van de site wijzigen of maken;
 1. het uitschakelen, verstoren of proberen te omzeilen van de functies van de Site met betrekking tot beveiliging, het voorkomen of beperken van het gebruik of kopiëren van Inhoud, of het afdwingen van de beperkingen op het gebruik van de Site of de Inhoud op de Site; of
 1. inhoud of een kopie of aanpassing van dergelijke inhoud gebruiken, exporteren of herexporteren in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot exportwetten en -regelgeving van de Verenigde Staten.

Alle merk-, product- en serviceafbeeldingen, logo's en namen die op de site worden gebruikt en die AMZ Advisers, onze leveranciers of onze klanten en onze of hun eigen producten en diensten identificeren, zijn de handelsmerken of servicemerken van AMZ Advisers, onze leveranciers of onze klanten. Niets op deze site wordt geacht aan een persoon een licentie of recht van de kant van AMZ-adviseurs of een dergelijke leverancier te verlenen met betrekking tot een dergelijke afbeelding, logo of naam.

Sectie 9. Handhaving van auteursrechten

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. U mag onze site niet gebruiken om inbreuk te maken op het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht van iemand anders. Als we erachter komen dat u inbreuk maakt, kunnen we uw gebruikersinhoud verwijderen. We hoeven u niet op de hoogte te stellen dat we uw gebruikersinhoud verwijderen. Naast onze andere rechten en rechtsmiddelen kunnen we uw account ook beëindigen als we vaststellen dat u herhaaldelijk inbreuk maakt op het auteursrecht. We beschouwen een herhaalde overtreder als een gebruiker die meer dan twee keer op de hoogte is gebracht van inbreukmakende activiteiten of waarvan de gebruikersinhoud meer dan twee keer van onze site is verwijderd.

Sectie 10. Houd ons op de hoogte van inbreuken

Als u van mening bent dat iets op onze site uw auteursrecht schendt, laat het ons dan per e-mail weten. E-mails moeten worden doorgestuurd naar [e-mail beveiligd]: Om actie te kunnen ondernemen, moet uw melding het volgende bevatten: 1. uw fysieke of elektronische handtekening; 2. een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk wordt gemaakt; 3. een beschrijving van het item op onze site waarvan u denkt dat het inbreuk maakt op uw werk en voldoende informatie over waar het materiaal zich op onze site bevindt (inclusief de URL) zodat we het kunnen vinden; 4. een manier om contact met u op te nemen, zoals uw adres, telefoonnummer of e-mail; 5. een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het item dat u hebt geïdentificeerd als inbreukmakend, niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet om op onze site te worden gebruikt; en 6. een verklaring dat de informatie die u verstrekt in uw melding juist is en dat u (op straffe van meineed) bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht wiens werk wordt geschonden. Nogmaals, we kunnen geen actie ondernemen tenzij u ons alle vereiste informatie geeft.

Sectie 11. Hoe met ons te communiceren

Alleen meldingen over inbreuk op het auteursrecht moeten naar onze auteursrechtagent gaan. Als u nog iets anders met ons wilt communiceren (zoals feedback, opmerkingen of verzoeken om technische ondersteuning), kunt u contact met ons opnemen via [e-mail beveiligd]

Sectie 12. Beschikbaarheid van de site

U erkent dat tijdelijke onderbrekingen in de beschikbaarheid van de Site van tijd tot tijd normale gebeurtenissen kunnen zijn. We kunnen ook besluiten om op elk moment en om welke reden dan ook te stoppen met het beschikbaar stellen van de Site of een deel van de Site. In geen geval kunnen het bedrijf of zijn leveranciers aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van dergelijke onderbrekingen of gebrek aan beschikbaarheid.

Sectie 13. Links naar andere sites

Onze site kan links bevatten naar andere websites die niet in ons bezit zijn of waarover wij geen controle hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor een van deze andere websites. U houdt ons niet verantwoordelijk voor enig aspect van deze andere websites, inclusief hun inhoud, privacybeleid of iets anders. U kunt worden blootgesteld aan dingen op andere websites die u niet leuk vindt of die u aanstootgevend vindt. Ook hiervoor zijn wij niet verantwoordelijk. U moet uw eigen discretie gebruiken wanneer u naar andere websites gaat. U dient ook de algemene voorwaarden en het privacybeleid van deze andere websites te lezen.

Sectie 14. Garantie Disclaimer

GEBRUIK VAN DE SITE IS OP EIGEN RISICO. DE SITE (INCLUSIEF ONZE INHOUD) WORDT GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS. AMZ-ADVISEURS EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS, PARTNERS EN AGENTEN WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN EIGENDOM, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID.

AMZ-ADVISEURS EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS, PARTNERS EN AGENTEN GEVEN GEEN GARANTIE DAT (i) DE SITE AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN; (ii) DE SITE ZAL ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZIJN OF DAT AMZ-ADVISEURS FOUTEN ZULLEN VERHELPEN; OF (iii) ALLE INHOUD DIE OP OF VIA DE SITE WORDT VERSTREKT, NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZAL ZIJN. Alle materialen verkregen door het gebruik van de site worden naar eigen goeddunken verkregen en risico's en AMZ -adviseurs zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computer of gegevens of voor bugs, virussen, Trojan -paarden of andere destructieve code als gevolg van het gebruik van de site of enige inhoud die van de site is verkregen.

IN SOMMIGE STATEN IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. U HEEFT MOGELIJK OOK ANDERE WETTELIJKE RECHTEN, DIE VAN STAAT TOT STAAT VERSCHILLEN.

Sectie 15. Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE WET, HEBBEN AMZ-ADVISEURS EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS, PARTNERS EN AGENTEN GEEN VERPLICHTING OF AANSPRAKELIJKHEID (OP GROND VAN EEN CONTRACT, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS) VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, BESTRAFFENDE OF GEVOLG IALE SCHADE OF AANSPRAKELIJKHEID (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIG VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMSTEN OF WINST) VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET UW GEBRUIK VAN DE SITE OF ENIGE INHOUD DIE DOOR OF VIA DE SITE WORDT VERSTREKT, ZELFS ALS WIJ VOORAF OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF AANSPRAKELIJKHEDEN. DE VOORGAANDE BEPERKING IS VAN TOEPASSING OP SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT: (I) UW GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID OM ONZE SITE TE GEBRUIKEN; (II) ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW GEBRUIKERSINHOUD; (III) INHOUD VAN DERDEN DIE AAN U BESCHIKBAAR WORDT GESTELD VIA DE SITE; OF (IV) ENIGE ANDERE ZAAK MET BETREKKING TOT DE SITE.

IN SOMMIGE STATEN IS DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF ANDERE SOORTEN SCHADE NIET TOEGESTAAN. SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

NIETTEGENSTAANDE ALLES DAT HIERIN TEVREDEN WORDT VERMELD, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN AMZ ADVISERS EN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ELK VAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS, PARTNERS EN AGENTEN JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJEN ONDER [ALLE OMSTANDIGHEDEN MET BETREKKING TOT UW TOEGANG TOT DE SITE OF ANDERE ACTIVITEITEN DIE WORDEN GEREGELD DOOR] DEZE VOORWAARDEN BEPERKT TOT EEN MAXIMUM UM BEDRAG VAN HONDERD DOLLAR (USD $100).

Sectie 16. Vergoeding

U stemt ermee in om AMZ Advisers en haar gelieerde ondernemingen, leveranciers, partners en agenten schadeloos te stellen, te verdedigen (indien wij daarom vragen) en te vrijwaren van en tegen elke claim, eis, verlies, schade of onkosten (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit uw Gebruikersinhoud, uw gebruik van de Site, uw verbinding met de Site, uw schending van deze Voorwaarden of uw schending van rechten van een derde partij. Uw vrijwaringsverplichting blijft bestaan ​​na beëindiging van deze voorwaarden en uw gebruik van de site.

Sectie 17. Beëindiging en opschorting

We kunnen uw toestemming om de Site te gebruiken onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen of opschorten bij schending van deze Voorwaarden, op verzoek van wetshandhavings- of overheidsinstanties, voor langere perioden van inactiviteit, voor onverwachte technische problemen of problemen of voor betrokkenheid van u bij frauduleuze of illegale activiteiten. Bij elke beëindiging kunnen we uw gebruikersinhoud verwijderen en kunnen we u het verdere gebruik van de site ontzeggen. U begrijpt dat we uw Gebruikersinhoud ook beschikbaar kunnen blijven stellen op de Site, zelfs als uw gebruik van de Site wordt beëindigd of opgeschort. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor beëindiging van uw Gebruikersinhoud of toegang tot de Site.

Sectie 18. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Directe geschillenbeslechting. In het geval van een geschil, claim, vraag of onenigheid die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden, ongeacht of deze voortvloeit uit contract, onrechtmatige daad of anderszins (“Geschil”), zullen de partijen eerst hun uiterste best doen om het Geschil op te lossen. Als er een geschil ontstaat, zal de klagende partij de andere partij schriftelijk op de hoogte stellen in een document met de specifieke titel "Initiële kennisgeving van geschil", waarin specifiek de precieze aard van het geschil wordt uiteengezet ("Initiële kennisgeving van geschil"). Als er een eerste kennisgeving van geschil naar AMZ-adviseurs wordt gestuurd, moet deze naar worden gemaild  [e-mail beveiligd] en verzonden via e-mail naar:

Tav: Juridische afdeling

AMZ Advisers, Inc.

199 Main St.

Nieuwe Canaan, CT 06840

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT ALS U EEN GESCHIL MET AMZ-ADVISEURS WILT OPLOSSEN, U EEN EERSTE KENNISGEVING VAN HET GESCHIL MOET VERZENDEN BINNEN EEN (1) JAAR NA DE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING GAF VAN HET GESCHIL. ANDERS WORDT UW GESCHIL PERMANENT VERBODEN.

Na ontvangst van de initiële kennisgeving van het geschil, zullen de partijen te goeder trouw met elkaar overleggen en onderhandelen en, hun wederzijds belang erkennend, proberen om tot een rechtvaardige en billijke oplossing van het geschil te komen die voor beide partijen bevredigend is (“Directe geschillenbeslechting”). Als de partijen er niet in slagen om binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de eerste kennisgeving van het geschil tot een oplossing van het geschil te komen door middel van directe geschillenbeslechting, zal het geschil vervolgens worden beslecht door middel van arbitrage zoals hieronder uiteengezet.

 1. Arbitrage. IN HET GEVAL DAT EEN GESCHIL TUSSEN DE PARTIJEN NIET KAN WORDEN BESLECHT VIA DIRECTE GESCHILLENBESLECHTING, ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN, KOMEN DE PARTIJEN AKKOORD HET GESCHIL AAN BINDENDE ARBITRAGE TE ONDERWERPEN. DOOR AKKOORD TE GAAN MET ARBITRAGE, KOMEN DE PARTIJEN AKKOORD AF TE ZIEN VAN HUN RECHT OP EEN JURYPROCES.

Alle aspecten van de arbitrage zullen als vertrouwelijk worden behandeld en noch de partijen, noch de arbiters mogen de inhoud of resultaten van de arbitrage bekendmaken, behalve indien nodig om te voldoen aan wettelijke of reglementaire vereisten. Het resultaat van de arbitrage is bindend voor de partijen en het oordeel over de uitspraak van de arbiter kan worden voorgelegd aan elke bevoegde rechtbank. De arbiter zal aan de winnende partij, indien van toepassing, de kosten en advocaatkosten toekennen die redelijkerwijs door de winnende partij zijn gemaakt in verband met de arbitrage.

 1. Rechtskeuze en jurisdictie. VOOR ELKE CLAIM DIE NIET ONDER DEZE BEPALING VOOR GESCHILLENBESLECHTING VALT, GAAT U ERMEE AKKOORD MET DE PERSOONLIJKE EN EXCLUSIEVE JURISDICTIE IN EN DE EXCLUSIEVE LOCATIE VAN DE STAATS- EN FEDERALE RECHTBANEN IN ATHENS-CLARKE COUNTY, GEORGIË. IN ELK GESCHIL IS DE GEORGISCHE WET VAN TOEPASSING.
 1. Constructie en voegwerk. DEZE VOORWAARDEN MOETEN WORDEN OPGEVAT ALSOF ZE DOOR BEIDE PARTIJEN GEZAMENLIJK ZIJN GESCHREVEN. ZOWEL U ALS AMZ-ADVISEURS GAAN ERMEE AKKOORD DAT IEDEREEN VORDERINGEN MAG INSTELLEN OF DEELNEMEN AAN DE ANDER ENKEL IN HUN RESPECTIEVE INDIVIDUELE HOEDANIGHEID, EN NIET ALS Eiser OF KLASSLID IN ENIGE VERMEENDE KLASSE. GEEN ARBITRAGE OF CLAIM ONDER DEZE VOORWAARDEN MAG WORDEN VERBONDEN MET ENIGE ANDERE ARBITRAGE OF CLAIM, MET INBEGRIP VAN ARBITRAGE OF CLAIM WAARBIJ EEN ANDERE HUIDIGE OF VOORMALIGE GEBRUIKER VAN DE SITE BETROKKEN IS, EN GEEN KLASSE ARBITRAGEPROCEDURE IS TOEGESTAAN. IN HET GEVAL VAN EEN GESCHIL MET BETREKKING TOT DE GELDIGHEID OF AFVOERBAARHEID VAN DEZE BEPALING, MOET DERGELIJKE VORDERING WORDEN BEOORDEELD DOOR EEN RECHTBANK EN NIET DOOR EEN ARBITER.
 1. Gebodsvrijstelling. Niettegenstaande de bovenstaande bepalingen, kunnen AMZ-adviseurs in elk rechtsgebied een voorlopige voorziening (of een gelijkwaardig type dringende rechtshulp) aanvragen.

Sectie 19. Algemene Voorwaarden

Deze Voorwaarden, samen met ons Privacybeleid en alle andere kennisgevingen of beleidsregels die we op de Site hebben gepubliceerd (en aanvullende voorwaarden voor specifieke functies of gebieden, indien van toepassing), vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot deze Site. Als een bevoegde rechtbank beslist dat een deel van deze Voorwaarden ongeldig is, is alleen het ongeldige deel niet van toepassing. De rest van deze Voorwaarden blijft van kracht. Als we in een bepaald geval afstand doen van een van onze rechten onder deze Voorwaarden, betekent dit niet dat we afstand doen van onze rechten in het algemeen of in de toekomst. Bovendien, alleen omdat we misschien niet altijd al onze rechten afdwingen, betekent dit niet dat we afstand doen van onze rechten. We kunnen besluiten om ze op een later tijdstip af te dwingen. Deze voorwaarden en alle rechten en licenties die onder deze voorwaarden worden verleend, mogen niet door u worden overgedragen of toegewezen, behalve zoals uitdrukkelijk hierin uiteengezet, maar kunnen door ons zonder beperking worden overgedragen. We zijn niet aansprakelijk jegens u voor enige vertraging of niet-nakoming van enige verplichting die we hebben onder deze Voorwaarden als de vertraging of niet-nakoming te wijten is aan gebeurtenissen die buiten onze redelijke controle liggen, inclusief maar niet beperkt tot staking, blokkade, oorlog, daad van terrorisme, oproer, natuurramp, uitval of vermindering van macht of van telecommunicatie- of datanetwerken of -diensten, of weigering van goedkeuring of een licentie door een overheidsinstantie.